Pomoc

Zagospodarowanie skweru zielonego przy Górze Św. Wojciecha w Barcinie

Powrót do listy

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania/projektu

Skrzyżowanie ulicy Żnińskiej i Św. Wojciecha, działka nr 94, obręb I miasto Barcin

3. Opis zadania/projektu

Zadanie ma polegać na zagospodarowaniu zaniedbanego skweru zielonego, znajdującego się na skrzyżowaniu ulicy Żnińskiej i ulicy Św. Wojciecha. Prace mają obejmować:

 Wykonanie chodnika z kostki betonowej wzdłuż ulicy Św. Wojciecha oraz równoległego do tego odcinka – chodnika po drugiej stronie parku – ok. 110 m2;

 Wykonanie alejek parkowych z kostki betonowej - ok. 90 m2; (można zachować aktualny układ lub zmienić ich przebieg wg nowego projektu)

 Montaż 10 szt. ławek z oparciem;

 Montaż koszy na śmieci (3 szt.) i pojemnika na psie odpady;

 Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów;

 Wysianie nowej trawy;

 Montaż tablicy informacyjnej o historii miejsca, na którym obecnie znajduje się skwer.

4. Szacunkowa wycena zadania

Uwzględniając koszty wykonania projektu, koszty budowy chodników, zakupu elementów małej architektury oraz nasadzeń roślinnych szacunkowy koszt zadania to 100.000,00 zł.

5. Uzasadnienie

Celem realizacji zadania jest stworzenie miejsca do odpoczynku dla mieszkańców oraz upamiętnienie historycznego znaczenia tego miejsca. Obecnie jest to miejsce zaniedbane z zepsutymi ławkami sprzed kilkudziesięciu lat, bez wykonanych alejek parkowych. Na dzień dzisiejszy są one wysypane piaskiem i żużlem, który podczas opadów zmienia się w błotnistą masę, po której spacer jest niemożliwy. Rośnie tam kilka starych krzewów i drzewek posadzonych bez jakiegokolwiek projektu, prawdopodobnie część z nich to pozostałości po nasadzeniach, które z biegiem lat uschły i pozostały tylko niektóre rośliny.

Skwer znajduje się z newralgicznym miejscu, skrzyżowaniu wiodącym w czterech kierunkach, przez które przejeżdża wiele samochodów z różnych stron kraju. Takie zaniedbane miejsce nie jest najlepszą wizytówką Barcina i odstaje od pozostałej części starej części miasta, która w ostatnich latach została pięknie zrewitalizowana.

Obok skweru znajduje się Góra Św. Wojciecha, również odnowiona, a skwer szpeci swoim wyglądem i nie zachęca do zatrzymania się w tym miejscu.

Samo usytuowanie ma również historyczne znaczenie, ponieważ w miejscu, na którym obecnie znajduje się skwer kiedyś stał kościół ewangelicki. Historię tego miejsca przybliżałaby tablica informacyjna usytuowana terenie parku.

Korzyści z realizacji zadania są na tyle duże, że jak najbardziej powinno ono być zrealizowane, a wpływ na życie mieszkańców na pewno będzie zauważalny bezpośrednio po jego wykonaniu.

6. Beneficjenci zadania/projektu

Beneficjentami zadania będą wszyscy mieszkańcy Barcina, gminy i odwiedzający nasze miasto.

Wstępny kosztorys projektu (załącznik lub pole liczbowe)

100000 PLN

Koszt zadania po weryfikacji

260000 PLN

Elementy projektu

Nazwa Koszt
Wykonanie prac wg opisu 100000


Skontaktuj się z Nami

Adres

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin

Telefon

+48 52 383 41 00